{{appError}}

TomoWallet là gì?
Bạn chưa có voucher nào.
Sử dụng Tomo để đổi những vouhcer hấp dẫn nhé.

Voucher Chưa thanh toán

{{e.gift_number > 1 ? `${e.gift_number} ` : ''}} {{e.gift_title || e.gift_id}}
Tổng tiền: {{e.point.toLocaleString()}} VND (~{{e.tomoAmount.toLocaleString()}} TOMO)
  Giao dịch lỗi
Đang xác nhận giao dịch

Voucher Của Bạn

{{e.gift_detail_title}}
Mã code: {{e.code}}
Hạn sử dụng: {{e.expired}}

Xác nhận thanh toán

Đổi {{payingTx.gift_number}} {{payingTx.gift_title}}
Tổng tiền:
{{payingTx.tomoAmount}} TOMO
~{{payingTx.point.toLocaleString()}} VND
Hướng dẫn:
- Giao dịch của bạn sẽ được xử lý và xác nhận trong khoảng 1 phút
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán ở màn hình chính
- Sau khi xác nhận thanh toán thành công, mở quà tặng lên bạn sẽ nhận được code và sẵn sàng sử dụng
- Bạn có thể đóng màn hình này sau khi chuyển tiền
Đơn hàng này {{payingTx.status === 'confirming' || payingTx.status === 'confirmed' ? 'đang được xử lý' : payingTx.status === 'done' ? 'đã thanh toán rồi' : payingTx.status === 'error' ? `đã bị lỗi: ${payingTx.msg || ''}` : 'không thể thanh toán lúc này'}}
Vui lòng đợi và thử lại sau.